اسپری تعویض شد...اگه بد بود بگو دوباره عوض کنم..شاید برای بعضیا که منو میشناختن این اسپری آشنا بیاد!