دوستان مدرسه ما شروع شده ما مدرسه فرق داره با مدرسه های دیگر من میرم تا تابستان یا عید و مهیار هم گفته نویسندگیتو بر نمیدارم خواستم نویسنده جا دارم اضافه میکنم خب دوستان من دارم میرم تا تابستان اینده دلم برای همتون تنگ میشه خیلی سخته :(((( بای