این اسکین سالم و تست شده است.
برای تفنگ FAMAS
دانلود اسکین