سلام به دوستان ...امروز برای دوستم A thiefs end یک اسپری آماده کردم...اگه بد بود یا خوشت نیومد بگو یکی دیگه بسازم..